Xuân 2018
Cập nhật: 13 : 39' : 51'' (GMT+7) - 31 / 1 / 2018
Cải thiện sinh kế bền vững cho người nghèo

Dự án AMD Bến Tre đã qua nửa chặng đường và sẽ kết thúc vào năm 2020 với mục tiêu phát triển là cải thiện sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). 

Qua 3 năm triển khai thực hiện, dự án được đoàn giám sát đánh giá giữa kỳ, nhà tài trợ IFAD đánh giá là đạt yêu cầu, được các cấp, các ngành, địa phương, người dân đồng thuận và thực hiện khẩn trương. Nhân dịp đầu năm mới 2018, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc trao đổi với Giám đốc Dự án AMD Bến Tre Nguyễn Khắc Hân xung quanh vấn đề này.

* Ông cho biết sơ nét về mục đích, ý nghĩa của Dự án AMD Bến Tre?

- Giám đốc Dự án AMD Bến Tre Nguyễn Khắc Hân: Dự án AMD Bến Tre được Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (gọi tắt là IFAD) tài trợ. Mục tiêu tổng quát là xây dựng các hoạt động đầu tư sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu. Mục tiêu cụ thể là nhằm xây dựng năng lực cho cộng đồng nâng cao khả năng thích ứng với BĐKH, cải thiện thu nhập qua tham gia vào các hoạt động kinh tế có thể ứng phó với BĐKH. Dự án được tập trung thực hiện tại 30 xã của 8 huyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian 6 năm (2014 - 2020).

Đối tượng thụ hưởng gồm nhóm mục tiêu, cộng đồng, cán bộ của các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan cấp tỉnh và cán bộ cấp xã, huyện cũng được nâng cao năng lực. Ngoài ra, tất cả người dân của tỉnh sẽ thụ hưởng từ việc quản lý BĐKH tốt hơn thông qua các chính sách thích ứng thông minh và lồng ghép BĐKH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Dự án gồm 3 hợp phần: Xây dựng năng lực thích ứng với BĐKH; Đầu tư cho sinh kế bền vững và quản lý dự án; Phương thức tiếp cận chung dựa vào nhu cầu thích ứng với BĐKH từ cộng đồng, tập trung hỗ trợ trực tiếp nhóm đối tượng mục tiêu gồm hộ nông dân, nhóm hợp tác (CIG), tổ hợp tác, hợp tác xã và cộng đồng doanh nghiệp, chú trọng ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện phân cấp mạnh cho các cơ quan, đơn vị hưởng lợi, chủ trì thực hiện các hoạt động của dự án gắn với trách nhiệm và giải trình để duy trì kết quả bền vững.

* Ông đánh giá như thế nào sau 3 năm triển khai thực hiện dự án?           

- Qua 3 năm thực hiện, dự án đi đúng trọng tâm và phát huy tác dụng, nhất là về phạm vi, quy mô và tác động vào nhóm đối tượng mục tiêu; trong đó, chú trọng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có nữ làm chủ hộ. Đến nay, có thể khẳng định, Dự án AMD Bến Tre về cơ bản đáp ứng mục tiêu, đạt nhiều kết quả hữu hiệu trên các lĩnh vực tác động trong điều kiện thích ứng với BĐKH.

Khả năng đạt được các mục tiêu phát triển được đánh giá đạt yêu cầu, có sự tiến triển theo hướng đi lên trong việc thực hiện các kết quả dự án và dự kiến có khả năng cao sẽ đạt được mục tiêu khi hoàn thành vào năm 2020.

Đối với 3 mục tiêu cụ thể, có 2 mục tiêu gần đạt 100% (lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có lồng ghép yếu tố BĐKH cấp xã/huyện và số hộ nghèo/cận nghèo tăng tối thiểu 30% chỉ số thích ứng với BĐKH).

Trên từng hợp phần, tiến độ và kết quả thực hiện được đánh giá là đạt yêu cầu, đạt được một số kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực, có tác động tích cực và lan tỏa ngoài vùng dự án. Công tác quản lý, điều phối dự án, bao gồm quản lý tài chính có hiệu quả và được tổ chức tốt.

Qua đánh giá giữa kỳ có thể thấy rằng, năng lực thích ứng với BĐKH đã được lồng ghép trong ngắn hạn đối với các hoạt động của dự án, tuy nhiên trong dài hạn vẫn cần nâng cao năng lực thích ứng. Các hoạt động riêng lẻ của dự án đã giúp đa dạng hóa nguồn thu nhập cho các cộng đồng trong ngắn hạn; nhưng cần tập trung nhiều hơn nữa để xây dựng năng lực trong các tổ chức và cộng đồng để xác định và thực hiện các phương án sinh kế thay thế, kế hoạch ứng phó với BĐKH, rủi ro thiên tai. Điều này đòi hỏi cần lồng ghép sâu hơn các yếu tố BĐKH, rủi ro thiên tai vào quy trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

* Dự án tác động như thế nào đến kinh tế - xã hội, đời sống người dân nghèo nông thôn, thưa ông?

- Về kinh tế - xã hội, đã tạo năng lực thích ứng cho người dân, cộng đồng, tổ chức. Vận dụng năng lực thích ứng để đa dạng các hoạt động sinh kế, bước đầu thích ứng với BĐKH, giảm nghèo ở vùng nông thôn. Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân vùng dự án, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, hộ có nữ làm chủ hộ. Tạo các nghiên cứu ứng dụng, đầu tư tạo sinh kế qua các quỹ; hình thành sự liên kết giữa người dân và cơ sở kinh doanh/doanh nghiệp nông thôn; các liên kết bước đầu hình thành theo chuỗi và được đầu tư theo chuỗi giá trị.

Về thích ứng với BĐKH, từng bước cải thiện khả năng thích ứng với BĐKH trong nhận thức và sản xuất, kinh doanh của các nhóm đối tượng mục tiêu. Tác động giảm nghèo nông thôn một cách rõ rệt. Cách tiếp cận và chiến lược rất phù hợp với bối cảnh và thực tiễn vùng dự án. Các quỹ đầu tư, mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH phù hợp nhóm hưởng lợi, được sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương, có tính bền vững, đồng thuận và sẵn sàng tham gia của cộng đồng, nhóm hưởng lợi và chính quyền địa phương, có sự cam kết việc duy trì và nhân rộng các kết quả.

Đối với tính hiệu quả, tạo ra những thay đổi tích cực góp phần nâng cao năng lực cộng đồng, người hưởng lợi và cán bộ liên quan các cấp. Kịp thời nhân rộng nhiều cách làm hay, những mô hình có hiệu quả cho cộng đồng.

* Năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của dự án là gì thưa ông?

- Đó là tiếp tục thực hiện các nghiên cứu, mô hình thích ứng mới gắn với nâng cao năng lực thích ứng cho cộng đồng và các cơ quan, tổ chức liên quan. Nhân rộng các mô hình thành công và các mô hình do dân đề xuất đã chứng minh tính phù hợp và hiệu quả. Tập trung hỗ trợ kỹ thuật các khâu, thành phần của các chuỗi giá trị cấp tỉnh/huyện/xã, chú trọng hỗ trợ, tháo gỡ các nút thắt khó khăn trong liên kết ngang, liên kết dọc của chuỗi giá trị với sự hỗ trợ của hệ thống chính sách nhà nước, nguồn lực của dự án và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh, đồng thời với việc tư vấn và hỗ trợ chứng nhận GAP cho sản phẩm tham gia chuỗi.

Tiếp tục hỗ trợ nâng cao chất lượng và thực hiện các bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có lồng ghép yếu tố BĐKH ra toàn tỉnh. Đẩy mạnh truyền thông và tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác công - tư, đồng tài trợ mô hình thích ứng, xây dựng các mô hình hợp tác, kinh tế hợp tác hiệu quả, hỗ trợ nâng cao năng lực quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua tuyển chọn các chuyên gia tư vấn hỗ trợ kỹ thuật dài hạn cho dự án. Đầu tư hoàn thiện hệ thống quan trắc, cơ sở hạ tầng cấp thiết phục vụ sản xuất dân sinh vùng dự án gắn kết, lồng ghép nguồn lực với các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo nhằm tạo sinh kế bền vững và hỗ trợ giảm nghèo có hiệu quả thiết thực hơn.

* Xin cảm ơn ông!    

 • Hữu Hiệp (thực hiện)

 •  
  Lưu để đọc sau

  Bản in

  Phản hồi
   
  CÁC TIN KHÁC:
    Khi hộ nuôi heo "vỡ trận" gì giá (31 / 1 / 2018)
    Nêu gương sáng về đạo đức, lối sống và tinh thần phục vụ nhân dân (31 / 1 / 2018)
    Vào Tết trên bãi ngang cù lao Minh (30 / 1 / 2018)
    Phải lòng con gái Bến Tre - Địa danh và nét đẹp (30 / 1 / 2018)
    Trên cung đường khởi nghiệp (30 / 1 / 2018)
    Kỷ niệm Chiến Thắng (30 / 1 / 2018)
    Đồng khởi khởi nghiệp góc nhìn từ Nông Cổ Mín Đàm (30 / 1 / 2018)
    Ngày xuân… hát sắc bùa Phú Lễ (30 / 1 / 2018)
    "Tinh về y thuật, sáng về y đức" (30 / 1 / 2018)
    Tản mạn về cây dừa (30 / 1 / 2018)
    “Tiên học lễ, hậu học văn” trong dạy và học (30 / 1 / 2018)
    Cắm cành hoa đẹp bến sông xưa (30 / 1 / 2018)
    Đẹp mãi trong lòng chúng con (30 / 1 / 2018)
    Đọc di cảo, nhớ thầy xưa (30 / 1 / 2018)
    Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (30 / 1 / 2018)
    Những ngày Tết Mậu Thân không quên (30 / 1 / 2018)
    Tâm tình cùng bạn đọc đầu Xuân Mậu Tuất (30 / 1 / 2018)
    Chuyện trò cùng 7 nông dân xuất sắc (30 / 1 / 2018)
    Những tấm gương điển hình làm theo lời Bác (30 / 1 / 2018)
    Lạc quan bước vào năm “tăng tốc” (30 / 1 / 2018)

  Trang tiếp

   
  Tìm kiếm

  Tập trung xây dựng hoàn thành 5 xã nông thôn mới năm 2015

  Cải thiện sinh kế bền vững cho người nghèo
  © Báo Đồng Khởi - Giấy phép số: 456/GPBC - Do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/10/2007
  Tổng Biên tập: Lê Ngọc Hân - Đường dây nóng: 0918820163
  Toà soạn: 171 Nguyễn Đình Chiểu, F2, TP.Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
  Điện thoại (+84).2753.822311-(+84).2753.811000-(+84).2753.811650 - Fax : (+84).2753.826658 - email: info@baodongkhoi.com.vn